Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat – reprezentacja prawna

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach też obecnie, wiele ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają pośrednicy finansowi (Open Finance), banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – konsekwencje

Polisolokata – w dużym skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy nie jest symetryczny – przeważająca ich część przeznaczona jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są na ogół niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami zostaje obarczona wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością określoną w umowie, na przykład co miesiąc, 3 miesiące, pół roku lub rok. Popularną praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, iż w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera nieznaczny ułamek z funduszu, który dotychczas zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, tym samym niejednokrotnie posiadacze polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków zgromadzonych dotychczas na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.