Nota księgowa na 40 euro – o tym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca

Zajrzyj tutaj, jeżeli szukasz więcej informacji o tym, jak wystawić notę księgową na 40 euro.

Każda osoba prowadząca własną firmę na pewnym etapie swojej działalności zderza się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w razie wystąpienia zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 100 i 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać bezzwłocznie, a może stosować jako jeden z etapów działań windykacyjnych?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Należy wspomnieć, że notę księgową można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez potrzeby wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych nierzadko przez lata dobrych kontaktów biznesowych. Wszak opóźnienie w przelaniu należności może być kwestią przejściowych kłopotów z wypłacalnością albo jednorazowego przeoczenia dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz online

W chwili, gdy wierzyciel po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorcom polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które posiada także kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]